Doručení do 48 hod.

Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.babybabsoft.cz a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinností prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel ve smyslu § 52 ods. 4 zákona č . 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), řídí se smluvní vztahy, které obchodní podmínky neupravují, Občanským zákoníkem, zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně spotřebitele“) a zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího („Zákon o ochraně spotřebitele při distančních smlouvách“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů („Obchodní zákoník“).

Definice

 1. Prodávající je CELLTEX s.r.o., se sídlem Vilová 2, 851 01 Bratislava, IČO: 31327052, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I., oddíl Sro., vložka č.1269/B. Adresa provozovny prodávajícího na které může kupující uplatnit reklamaci nebo stížnost, je následující: Rožňavský důl 243, 048 01 Rožňava.
 2. Kupující je zákazník internetového obchodu www. www.babybabysoft.cz a
 3. Spotřebitel je kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti, nakupuje výrobky pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti a zboží jí neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání.
 4. Podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a Obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

 1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazné akceptace prodávajícího s návrhem kupní smlouvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Doručení objednávky kupujícího je ihned prodávajícím potvrzeno e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce, což však ještě neznamená, že prodávající objednávku akceptoval a že byla uzavřena kupní smlouva.
 2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Dále kupující odesláním objednávky bere na vědomí, že objednávka je spojena s povinností platby. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu by neměly vzniknout náklady na použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a kupující nemá námitky vůči jejich použití.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech:
  1. Zboží není na skladě – v případě, že zboží objednané kupujícím již není na skladě, prodávající navrhne alternativní řešení formou dodání jiného zboží kupujícímu. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka automaticky zrušena.
  2. Falešná objednávka – jako falešná je označená objednávka v případě, že obsahuje nesmyslné údaje (pokud nelze doručit), adresát o ní neví (hloupé žerty) nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). V takovém případě se prodávající pokusí spojit e-mailem či telefonem s kupujícím a vyjasnit vzniklou situaci.
  3. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
  4. Kupující objednává více než 10 kusů jednoho výrobku - v případě, že má kupující zájem o více než 10 kusů jednoho výrobku, je třeba předem emailem kontaktovat prodávajícího a dohodnout se na možnostech a podmínkách prodeje.
 4. V případě neuzavření kupní smlouvy, kdy kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o neuzavření kupní smlouvy.
 5. V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky externímu přepravci, ať zboží upravil na přání kupujícího.
 6. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupní smlouva pro smluvní strany závazná.
 7. Objednané zboží bude zasíláno výlučně jen v rámci území České republiky.
 8. V případě, že má věc při převzetí kupujícím vady a jde o odstranitelnou vadu, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Jde-li o neodstranitelnou vadu bránící v řádném užívání věci, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o neodstranitelnou vadu nebránící v řádném užívání věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 9. Odstoupení od smlouvy při zásilkovém obchodu - spotřebitel může odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitel zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Toto zákonem stanovené oprávnění však nemůže chápat spotřebitel jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno či zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započítat svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající v takovém případě spotřebiteli vrací jen takto sníženou kupní cenu. Pokud dodané zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo vadné, může prodávající kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, snížit o své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 10. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodání zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit, nebo zboží, které rychle podléhá zkáze. V případě potravin či dalšího zboží osobní spotřeby včetně zboží drogistického, jde o zboží, u něhož by mohlo dojít při porušení obalu ke kontaminaci ak porušení hygienické nezávadnosti a tudíž nelze od smlouvy odstoupit.
 11. Postup při odstoupení od smlouvy je takový, že spotřebitel zašle písemně na korespondenční adresu prodávajícího jednoznačné prohlášení, že  odstupuje od smlouvy, ve kterém musí uvést údaje o prodávajícím (viz výše), údaje o spotřebiteli, číslo objednávky, datum nákupu a adresu nebo číslo svého bankovního účtu, na který mu bude vrácena platba za zboží. Spotřebitel musí odstoupení od smlouvy datovat a podepsat. Po odstoupení od smlouvy budou spotřebiteli vráceny všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží spotřebiteli. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si spotřebitel zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby budou spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Vrácení plateb bude provedeno stejným způsobem, jaký spotřebitel použil při platbě za zboží, pokud výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby. Tato částka bude vrácena bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. Zároveň s odstoupením od smlouvy spotřebitel zašle vrácené zboží na adresu: Rožňavský důl 243, 048 01 Rožňava a to pojištěným balíkem, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel zboží odešle zpět před uplynutím 14denní lhůty. Platba za zakoupené zboží bude spotřebiteli uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Pokud dodané zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo vadné, náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese v plném rozsahu spotřebitel. Zboží nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené a kompletní včetně veškerého příslušenství. Zákazník je povinen zboží při přepravě zajistit proti poškození (nejvhodnější je použití původního obalu). Současně vás prosíme o vrácení původní visačky, čárového kódu a dalších dokladů vztahujících se ke zboží (jako např. záruční list, návody, kopie dokladu o nákupu, apod.), bez kterých nejsme schopni zboží identifikovat a prodlužuje se doba zpracování nebo není možné zboží dát opět do prodeje. V případě, že bude hodnota zboží snížena v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné k jeho vyzkoušení, odpovídá za takové snížení hodnoty zboží zákazník a vrácená částka bude odpovídajícím způsobem snížena. V této souvislosti bychom chtěli upozornit, že ve lhůtě pro odstoupení nelze zboží běžným způsobem používat, ale pouze jej vyzkoušet obdobným způsobem, jak by mohlo být vyzkoušeno v kamenném obchodě (tj. v případě oblečení to znamená vyzkoušet si, jak zboží zákazníkovi sedí a ne jej po dobu 14 dnů běžně nosit, prát apod.). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čehož nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedeném termínu (např. pouze zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy nebo pouze doručení písemného odstoupení bez vrácení zboží) nebude akceptováno odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 12. Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v těchto případech:
  1. objednané plnění se stane nemožným, nebo objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupný vinou ne na straně prodávajícího. Pokud se výše uvedená nemožnost plnění týká jen části objednaného plnění, může prodávající zrušit jen tu část objednávky.
  2. dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatele zboží odebírá, nebyla-li tato změna prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny neprodleně informovat kupujícího a pokusit se o dohodu. V případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit.
 13. Nemůže-li prodávající splnit smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat spotřebitele a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění.
 14. Platbu za objednané zboží lze realizovat několika způsoby, buď dobírkou s využitím kurýrních služeb, nebo bankovním převodem, kdy částka musí být převedena na účet prodávajícího před odesláním zboží, nebo využitím platby platební kartou.
 15. V případě nákupu nad 500 € je třeba objednávku uhradit předem, buď bankovním převodem nebo okamžitou platbou online.
 16. Odesílání objednaného zboží závisí na jeho skladové dostupnosti, která je viditelně uvedena u každého výrobku na stránkách www.babybabysoft.cz. U většiny výrobků probíhá odesílání následující pracovní den od uzavření kupní smlouvy. K této době je ještě nutno připočítat dobu dopravy – dle zvoleného způsobu dopravy.
 17. Zboží je zasíláno kurýrními službami, které nabízí prodávající.
 18. Pokud probíhá cenová akce, která umožňuje kupujícím, přihlášeným k jejich zákaznickému účtu, uskutečnit jeden nákup se slevou, prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout tuto slevu kupujícímu, pokud existuje podezření z vytváření vícenásobných zákaznických účtů na stejnou osobu za účelem neoprávněného získání slevy.

Závěrečná ustanovení

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstává platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně platných právních předpisů České republiky.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek v případě změny jakýchkoli souvisejících právních předpisů či v případě změny soudní praxe týkající se smluvních vztahů těmito obchodními podmínkami upravených.
 3. Smluvní strany tímto závazně prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají dobrovolně. Rovněž prohlašují, že neznají žádné skutečnosti, které by mohly tuto, jimi uzavřenou smlouvu, jakkoli učinit neplatnou, neúčinnou vůči jakékoli třetí osobě a překazit její účel tak, jak jej na začátku této smlouvy vážně deklarovaly.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.
 5. Ke splnění zákonných požadavků uvádíme oznámení také v českém jazyce: "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinný vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti  15.12.2018

 

 

CELLTEX s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava, IČO: 31327052

Zpět do obchodu